Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια

Τίτλος: Βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020»
Προθεσμία Υποβολής: 27/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης:
Αριθμός:
Περιγραφή: Η «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών που αναδεικνύει και βραβεύει περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ με εξαιρετικές μακρόπνοες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με την πιο αξιόπιστη, προβεβλημένη, μακρόπνοη και πολλά υποσχόμενη πολιτική στρατηγική απονέμεται ο τίτλος της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» για ένα συγκεκριμένο έτος.
Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι διττός:1) να συνεισφέρει στην υλοποίηση της «Small Business Act» (SBA) στις εταιρικές σχέσεις και
2) να αναδείξει τη βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και λοιπών δημοσίων πόρων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικής πολιτικής στην περιφέρεια.Μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΠ, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συμβάλλει στην εμπέδωση των αρχών της SBA σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το σήμα της ΕΕΠ αποτελεί ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες να επιδείξουν τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών στην ενίσχυση της δυναμικότητας της οικονομίας. Αξιοποιώντας το δυναμικό των περιφερειών της ΕΕ για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, το σήμα της ΕΕΠ τις ωθεί ακόμη περισσότερο σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή