Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ

Τίτλος: Speeding up EU industrial modernisation by improving support for pan-European demonstration facilities – the 3D printing case
Προθεσμία Υποβολής: 02/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 800.000 ευρώ
Αριθμός: 293/G/GRO/PPA/18/10482
Περιγραφή: Η παραγωγή προσθέτων (εκτύπωση 3D) προσφέρει δυνατότητες για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εικονικής πλατφόρμας υποστήριξης που θα συνδέει τα κέντρα εγκατάστασης τρισδιάστατων κέντρων εκτύπωσης που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ για τη βελτίωση των υπηρεσιών για καινοτόμες ΜΜΕ και για τη δοκιμή και επικύρωση μιας σειράς βιομηχανικών σχεδίων με βάση την εκτύπωση 3D.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 800.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία (δηλαδή ο συντονιστής και οι εταίροι του) πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3)
διαφορετικές νομικές οντότητες που βρίσκονται σε τουλάχιστον τρία (3) κράτη μέλη.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κέντρα Κατάρτισης, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Σύνδεσμοι/Σωματεία, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή