Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ

Τίτλος: Blue Economy / Grants for the Blue Economy: investing in innovation
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 8.200.000 ευρώ
Αριθμός: EMFF-03-2018
Περιγραφή: Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στα εξής:
– εφαρμογή πολυεπίπεδων προσεγγίσεων και καινοτόμων εταιρικών σχέσενων μεταξύ των φορέων της ναυτιλίας για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας
-την ανάπτυξη μπλε και έξυπνων δεξιοτήτων, κατάλληλων για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας στην γαλαζια οικονομία (Blue Careers)
– καινοτόμες τεχνολογίες ή / και ναυτιλιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ετοιμότητάς τους στην αγορά, την πρόοδο προς την είσοδο στην αγορά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μπλε οικονομικών παραγόντων
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή