Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ

Τίτλος: Blue Economy / Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges
Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.000.000 ευρώ
Αριθμός: EMFF-01-2018
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη.
Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θέματα: Μπλε Εργαστήρια, Μπλε Καριέρα και Μπλε Οικονομία.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή