Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ

Τίτλος: Maritime Spatial Planning (MSP) Projects
Προθεσμία Υποβολής: 31/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.470.000 ευρώ
Αριθμός: EASME/EMFF/2018/1.2.1.5
Περιγραφή: -Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: 1) η στήριξη συγκεκριμένων δράσεων στα κράτη μέλη που συμβάλλουν στη δημιουργία ικανοτήτων για την εφαρμογή της οδηγίας MSP και 2) η παροχή υποστήριξης για τη δημιουργία διαρκών μηχανισμών για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα του MSP.
-Οι γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνουν τον Ατλαντικό, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξία οργανώσεων. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς πρέπει να ενεργεί ως συντονιστής της κοινοπραξίας, ενώ οι άλλοι θα ενεργούν ως εταίροι (μέλη της κοινοπραξίας).
– Σε κάθε πρόταση πρέπει να συμμετέχουν αιτούντες από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη που συνορεύουν με τη στοχευμένη θαλάσσια λεκάνη / θαλάσσια περιοχή.
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή