Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Limiting dual quality and strengthening consumer organisations in the EU
Προθεσμία Υποβολής: 06/11/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.260.000 ευρώ
Αριθμός: REC-CONS-RPPI-AG-2019
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων των καταναλωτών όσον αφορά τη δοκιμή και σύγκριση των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό πλαίσιο, και στον εντοπισμό δυνητικά παραπλανητικών στρατηγικών επωνυμίας ή παραπλανητικών πληροφοριών που παρέχονται στη συσκευασία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη διπλή ποιότητα.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οργανώσεις καταναλωτών, εγκατεστημένες σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.
– Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή μη κερδοσκοπικοί ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς.
– Οι οντότητες που συνδέονται με δικαιούχο και συνδεδεμένα τρίτα μέρη δεν θεωρούνται ως συμμετέχοντες στο σχέδιο, εκτός εάν συμπεριληφθούν ως εταίροι στην πρόταση.
– Το έργο πρέπει να είναι διακρατικό.
– Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς.
– Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 150.000 ευρώ και άνω των 250.000 ευρώ
Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή