Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Support National Roma platforms
Προθεσμία Υποβολής: 20/06/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RDIS-NRCP-AG-2019
Περιγραφή: Αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πρόσκλησης:

– αύξηση του αριθμού των εθνικών πλατφορμών για τους Ρομά που θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων συντονισμού και παρακολούθησης των εθνικών σημείων επαφής για τους Ρομά για την προώθηση της διαδικασίας διαλόγου, συνεργασίας και συντονισμού των ενδιαφερομένων ·
– αύξηση της ικανότητας των εθνικών εμπειρογνωμόνων και των ενδιαφερομένων μερών να αντιμετωπίσουν θέματα που αφορούν την
– ενσωμάτωση των Ρομά, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διοικητικών πρακτικών
– ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων εθνικών αρχών σε σχέση με την ένταξη των Ρομά.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 65.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Οι αιτούντες πρέπει να είναι Εθνικά Σημεία Επαφής Ρομά. Μόνο μια αίτηση ανά κράτος μέλος θα γίνει αποδεκτή.
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ένα Εθνικό Σημείο Επαφής Ρομά (χωρίς εταίρους)
Η αρχική διάρκεια του σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
Η αιτούμενη επιχορήγηση της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 65.000 ευρώ.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή