Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Promote the effective implementation of the principle of non-discrimination
Προθεσμία Υποβολής: 20/06/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RDIS-DISC-AG-2019
Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και ο σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Από 500.000 έως 1.100.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή σε διεθνείς οργανισμούς.

Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος REC, οντότητες που συνδέονται με δικαιούχο και συνδεδεμένα τρίτα μέρη δεν θεωρούνται ως συμμετέχοντες στο σχέδιο, εκτός εάν συμπεριληφθούν ως εταίροι στην πρόταση.

Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεθνείς Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή