Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Closing gender gaps over the life cycle – work-life balance for women and men – a better sharing of care
Προθεσμία Υποβολής: 16/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.000.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RGEN-WWLB-AG-2019
Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 100.000 και άνω
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό.
– Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους οργανισμούς (αιτούντα και εταίρο).
– Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 100.000 ευρώ. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο.
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή