Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Prevent and combat all forms of violence against children, young people and women
Προθεσμία Υποβολής: 13/06/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 11.700.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RDAP-GBV-AG-2019
Περιγραφή: Στόχος της πρόσκλησης είναι να προληφθούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, η βία κατά άλλων ευαίσθητων ομάδων καθώς και των θυμάτων από βιαιοπραγίες.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 75.000 και άνω
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό.
– H αίτηση πρέπει να υποβληθεί από εταιρική σχέση, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανώσεις (αιτούντες και εταίρους) που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
– Η αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 75.000 ευρώ. Δεν υπάρχει μέγιστο όριο.
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή