Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Capacity-building in the area of rights of the child and child-friendly justice
Προθεσμία Υποβολής: 14/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.000.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RCHI-PROF-AG-2019
Περιγραφή: Οι προτεραιότητες της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι οι εξής:
1. Να συστηματοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω υποστηρικτικά τεκμήρια σε παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές, αστικές ή διοικητικές δικαστικές διαδικασίες.2. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους δικαστικούς και άλλους επαγγελματίες / επαγγελματίες που συμμετέχουν στη συστηματοποίηση αξιόπιστων, πολυεπιστημονικών ατομικών αξιολογήσεων
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί.

– Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος REC, οντότητες που συνδέονται με δικαιούχο και συνδεδεμένα τρίτα μέρη δεν θεωρούνται ως συμμετέχοντες στο σχέδιο, εκτός εάν συμπεριληφθούν ως εταίροι στην πρόταση.

Επιλέξιμοι φορείς: Κεντρική Κυβέρνηση, Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Κέντρα Κατάρτισης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή