Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and monitor, prevent and counter hate speech online
Προθεσμία Υποβολής: 24/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 7.000.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RRAC-RACI-AG-2019
Περιγραφή: Στόχος της συγεκκριμένης πρόσκλησης είναι η οργάνωση δράσεων με σκοπό τη πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις βάσει της πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας:
– Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί. Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.Για να είναι επιλέξιμες βάσει της τρίτης προτεραιότητας:
– Ο αιτών πρέπει να είναι δημόσια αρχή μιας από τις χώρες που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι οργανισμοί ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή διεθνείς οργανισμοί ·Στο πλαίσιο του προγράμματος REC, οντότητες που συνδέονται με δικαιούχο και συνδεδεμένα τρίτα μέρη δεν θεωρούνται ως συμμετέχοντες στο σχέδιο, εκτός εάν συμπεριληφθούν ως εταίροι στην πρόταση.
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή