Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children
Προθεσμία Υποβολής: 13/11/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 13.300.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RDAP-GBV-AG-2018
Περιγραφή: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω προτεραιοτήτων:

– Πρόληψη της βίας με κριτήριο το φύλο
– Προστασία και υποστήριξη θυμάτων και μαρτύρων οικογενειακής βίας
– Συντονισμός και προσαρμογή των υπηρεσιών στήριξης για τη σεξουαλική βία και τη βία με κριτήριο το φύλο που θα περιλαμβάνει πρόσφυγες και μετανάστες (παιδιά, γυναίκες, LGBTI άτομα, άνδρες και αγόρια)
– Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και της βίας με κριτήριο το φύλο στον κυβερνοχώρο
– Προώθηση της ενσωμάτωσης πολιτικών για την προστασία των παιδιών

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί.
– Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Κέντρα Κατάρτισης, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Διεθνείς Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή