Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Support National Roma platforms
Προθεσμία Υποβολής: 08/11/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RDIS-NRCP-AG-2018
Περιγραφή: Η προτεραιότητα αυτής της πρόσκλησης είναι να στηρίξει τη δημιουργία ή την ενίσχυση των εθνικών διαδικασιών διαβούλευσης στα κράτη μέλη μέσω εθνικών πλατφορμών για τους Ρομά, που συγκαλούνται και διοικούνται από εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 65.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 95%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από το επίσημο Εθνικό Σημείο Επαφής Ρομά. Μόνο μία αίτηση ανά κράτος μέλος θα γίνει αποδεκτή
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά, Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή