Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Monitor, prevent and counter hate speech online
Προθεσμία Υποβολής: 11/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.500.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RRAC-ONLINE-AG-2018
Περιγραφή: Η πρόσκληση έχει ως στόχο την υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της καταπολέμησης του μίσους online, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση, παρακολούθηση, πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Υποχρεωτικά άνω των 75.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Από 2 έως 6 οργανισμοί
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή