Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια

Τίτλος: Preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech
Προθεσμία Υποβολής: 27/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.500.000 ευρώ
Αριθμός: REC-RRAC-HATE-AG-2018
Περιγραφή: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, είτε σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και ιδίως τη βελτίωση των απαντήσεων των αρχών στις περιπτώσεις hate crime και speech hate
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Υποχρεωτικά άνω των 75.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Από 2 έως 6 οργανισμοί
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Κέντρα Κατάρτισης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή