Δικαιοσύνη

Τίτλος: Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy
Προθεσμία Υποβολής: 29/01/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.375.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-2019-AG-DRUGS
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στον τομέα των ναρκωτικών.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Διεθνείς Οργανισμοί, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή