Δικαιοσύνη

Τίτλος: Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 27/06/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.350.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-JTRA-EJTR-AG-2019
Περιγραφή: Αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή τη πρόσκληση:- Αυξημένη γνώση των πολιτικών, ποινικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ μεταξύ των νομικών.
– Βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νομικών σε θέματα διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας.
– Βελτίωση της συνεργασίας των φορέων κατάρτισης των διαφόρων νομικών επαγγελμάτων.
– Αυξημένη συνειδητοποίηση της προστιθέμενης αξίας και του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ μεταξύ των επαγγελματιών της δικαιοσύνης, ενισχύοντας έτσι την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 75.000 και άνω
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: α) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από εταιρική σχέση που περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 οργανισμούς (αιτούντες και εταίρους) που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης ·β) Το σχέδιο πρέπει να είναι διακρατικό. Η εταιρική σχέση πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες χώρες.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή