Δικαιοσύνη

Τίτλος: Νational or transnational e-Justice project
Προθεσμία Υποβολής: 13/06/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.200.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-JACC-EJU-AG-2019
Περιγραφή:
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή τη πρόσκληση:- Βελτίωση της συμμετοχής με στόχο την πλήρη κάλυψη από την ΕΕ όλων των εθελοντικών σχεδίων διασύνδεσης στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
– Συμμετοχή των κρατών μελών σε νέες πιλοτικές πρωτοβουλίες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (2019-2023) – πχ ως προς τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δικαιοσύνης.
– Βελτίωση της συνειδητοποίησης των συνεχιζόμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή