Δικαιοσύνη

Τίτλος: Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations
Προθεσμία Υποβολής: 28/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 540.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-PPPA-LITI-AG-2018
Περιγραφή:
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή