Δικαιοσύνη

Τίτλος: Support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters
Προθεσμία Υποβολής: 16/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.685.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-JCOO-AG-2019
Περιγραφή: Η πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει τρεις προτεραιότητες:
1. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
2. Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
3. Υποστήριξη των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ) σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στις εθνικές αρχές, τα δικαστήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή