Δικαιοσύνη

Τίτλος: Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy
Προθεσμία Υποβολής: 16/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.249.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-2018-AG-DRUGS
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στις ακόλουθες προτεραιότητες:

– να υποστηρίξει δραστηριότητες στον τομέα της επιδημιολογίας της χρήσης νέων ψυχοτρόπων ουσιών και δραστηριότητες που συνδέονται με αναδυόμενα προβλήματα με τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εμπορίου ναρκωτικών,
– να στηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενισχύοντας τη λειτουργία τους (i), την ικανότητα να κάνουν τη διαφορά σε τοπικό επίπεδο (ii) και τις βέλτιστες πρακτικές (iii) ,
– να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους φορείς διευρύνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο της εφαρμογής ελάχιστων ποιοτικών προτύπων στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής ένταξης ·
– να προωθήσει την πρακτική εφαρμογή της έρευνας σχετικά με τα ναρκωτικά

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι: – οι διεθνείς οργανισμοί δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις · ωστόσο μπορούν να συμμετάσχουν ως συν-αιτούντες.
– Οι αιτήσεις πρέπει να είναι διακρατικές με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 οντοτήτων εγκατεστημένων σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δικαιοσύνης ή σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και στην Αλβανία.
– Οι προτάσεις για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ μικρότερη των 250 000 ευρώ θα απορριφθούν.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κοινοβουλευτικά Σώματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή