Δικαιοσύνη

Τίτλος: Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights
Προθεσμία Υποβολής: 25/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 5.350.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-JTRA-EJTR-AG-2018
Περιγραφή: Στόχος είναι η συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαστικής ηθικής και του κράτους δικαίου, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών της δικαιοσύνης σε αυτούς τους τομείς.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 30.000 και άνω
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Οι αιτήσεις πρέπει να είναι διακρατικές και να περιλαμβάνουν οργανισμούς από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες.
Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί.
Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή