Δικαιοσύνη

Τίτλος: National or transnational e-Justice projects
Προθεσμία Υποβολής: 16/10/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.200.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-JACC-EJU-AG-2018
Περιγραφή: Στόχος είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη για την περίοδο 2014-2018. Θα υποστηριχθεί η υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, και σε εθνικό επίπεδο στο μέτρο που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 75.000 και άνω
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί.
Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή