Δικαιοσύνη

Τίτλος: Transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime
Προθεσμία Υποβολής: 19/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 4.600.000 ευρώ
Αριθμός: JUST-JACC-AG-2018
Περιγραφή: Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων) και δεύτερον στο να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (προτεραιότητα για τα δικαιώματα των θυμάτων).
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 75.000 και άνω
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: -Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί.
-Οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις σε συνεργασία με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
-Η αίτηση πρέπει να είναι διακρατική και να περιλαμβάνει οργανισμούς από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή