Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA

Τίτλος: Music moves Europe – Training scheme for young music professionals
Προθεσμία Υποβολής: 27/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 550.000 ευρώ
Αριθμός: EAC/S18/2018
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να εντοπίσει και να υποστηρίξει έως και 10 καινοτόμα και βιώσιμα προγράμματα εκπαίδευσης πιλότων για νέους επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής που δοκιμάζουν μοντέλα μικρής κλίμακας σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ικανότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα και συμβολή στην επαγγελματικοποίησή του. Τα ευρήματα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη στήριξη της μουσικής στην επόμενη γενιά προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ μετά το 2020, όσον αφορά την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία και το ταλέντο, την ανταγωνιστικότητα του τομέα καθώς και την αυξημένη πρόσβαση των πολιτών στη μουσική.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 55.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κεντρική Κυβέρνηση, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Κέντρα Κατάρτισης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή