Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA

Τίτλος: Support to the international Sales Agents of European cinematographic film – the “Sales Agents” Scheme
Προθεσμία Υποβολής: 06/11/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 2.600.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA /01/2018
Περιγραφή: Το υποπρόγραμμα παρέχει στήριξη για τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών με διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, καθώς και για δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων, ιδίως μεταγλώττιση και υποτιτλισμός, ακουστική περιγραφή των οπτικοακουστικών έργων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που στοχεύουν επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση τις συμπληρωματικές πιστώσεις που έχουν καταβληθεί και τις ειδικές συμφωνίες που θα συμφωνηθούν μαζί με αυτές τις χώρες ή περιοχές.
– Το πρόγραμμα επιτρέπει συνεργασία και κοινές δράσεις με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή τον Παγκόσμιο Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας βάσει κοινών συνεργασιών για την υλοποίηση του προγράμματος
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή