Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA

Τίτλος: Organisation and implementation of an annual European Union Prize for Literature
Προθεσμία Υποβολής: 14/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 500.000 ευρώ
Αριθμός: EAC/S12/2018
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη ενός οργανισμού / κοινοπραξίας για την οργάνωση του Βραβείου Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2019-2021.
Το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα βραβείο λογοτεχνικού ταλέντου, το οποίο απονέμεται ετησίως σε νέους και αναδυόμενους ευρωπαίους συγγραφείς και αποτελεί μία από τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος της ΕΕ Creative Europe.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή