Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA

Τίτλος: Music Moves Europe – Online and Offline Distribution
Προθεσμία Υποβολής: 10/09/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 300.000 ευρώ
Αριθμός: EAC/S19/2018
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στον εντοπισμό και την υποστήριξη έως 10 σχεδίων διανομής, πρωτοβουλιών και νέων επιχειρήσεων σε απευθείας σύνδεση ή εκτός σύνδεσης για την προώθηση της πολυμορφίας και την αύξηση της κυκλοφορίας του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου μουσικής σε όλα τα κράτη μέλη και για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων όπως ο εθνικός κατακερματισμός μαζί με τα γλωσσικά εμπόδια, τα οποία εμποδίζουν την προώθηση και προβολή του μουσικού ρεπερτορίου πέρα από τα εθνικά σύνορα εντός της Ευρώπης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: έως 30.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Κεντρική Κυβέρνηση, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Επιμελητήρια
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή