Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support to Market Access 2020
Προθεσμία Υποβολής: 06/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 6.800.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA/27/2019
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη δράσεων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Επιλέξιμες θα θεωρηθούν μόνο οι αιτήσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον μία από τις 2 δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:
• Δράση 1 – Διεπιχειρησιακές (φυσικές) αγορές για ευρωπαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα
• Δράση 2 – Διεπιχειρησιακές δραστηριότητες προώθησης ευρωπαϊκών έργων

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Από 60% έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή