Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for Development of European Video Games 2020
Προθεσμία Υποβολής: 12/02/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.780.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA/19/2019
Περιγραφή: Επιλέξιμες είναι μόνον οι δραστηριότητες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης των ακόλουθων έργων: αφηγηματικά παιχνίδια βίντεο, ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή αναμενόμενης μεθόδου διανομής. Η αφήγηση, είτε με λόγο είτε με εικόνα, θα πρέπει να διατρέχει ολόκληρο το παιχνίδι (in-game storytelling) και να μην αποτελεί απλώς εισαγωγή ή κατακλείδα του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι βίντεο πρέπει να προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι αιτούντες πρέπει επίσης να είναι κάτοχοι της πλειονότητας των δικαιωμάτων που συνδέονται με το υποβληθέν έργο.

Η έναρξη του σταδίου παραγωγής του υποβληθέντος έργου πρέπει να έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον 8 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Από 10.000 έως 150.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 50%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή