Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for Film Education 2020
Προθεσμία Υποβολής: 12/03/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 1.900.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA 25/2019
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η εξής:

• υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου τόνωσης του ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, ιδίως μέσω ενεργειών προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικής μόρφωσης και φεστιβάλ.
Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη στα εξής:
• δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση της κινηματογραφικής μόρφωσης και την αύξηση των γνώσεων και του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής κληρονομιάς, ιδίως με στόχο το νεανικό κοινό.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Από 200.000 και άνω
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 70%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή