Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Promotion of European Audiovisual Works Online 2020
Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2020
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: EACEA 23/2019
Αριθμός: 10.100.000 ευρώ
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, δύο από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA θα είναι οι εξής:

• στήριξη της διακρατικής εμπορίας (μάρκετινγκ), της δημιουργίας εμπορικού σήματος (branding) και της διανομής οπτικοακουστικών έργων μέσω όλων των άλλων πλατφορμών, εκτός των κινηματογραφικών
• προώθηση νέων τρόπων διανομής ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Χρηματοδότηση κάθε έργου: Από 2.5 έως 5.1 εκατ. ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Ιδιωτικοί Φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή