Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Promotion of European Audiovisual Works Online 2019
Προθεσμία Υποβολής: 05/04/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 10.160.000 ευρώ
Αριθμός: EACEA 30/2018
Περιγραφή: Το πρόγραμμα για την προώθηση της διάθεσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικώνέργων μέσω του διαδικτύου
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δράση 1 – 4 εκατ. ευρώ, Δράση 2- 2.06 εκατ. ευρώ, Δράση 3 – 4.05 εκατ. ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Δεν αναφέρεται
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή