Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support to International Co-production Funds 2019
Προθεσμία Υποβολής: 06/03/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2.750.000
Αριθμός: EACEA 26/2018
Περιγραφή: Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA πρέπει να είναι η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές με τη συμμετοχή και των τηλεοπτικών φορέων. Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει υποστήριξη για δραστηριότητες με την παροχή βοήθειας στους εταίρους ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών να συναντούνται ή/και να παρέχουν έμμεση υποστήριξη για οπτικοακουστικά έργα συμπαραγωγής με την υποστήριξη των διεθνών ταμείων συμπαραγωγής με έδρα σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ενός ταμείου συμπαραγωγής καθώς και η παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης σε επιλέξιμα τρίτα μέρη για επιλέξιμα σχέδια, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:-παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, κινούμενων σχεδίων και ντοκιμαντέρ με ελάχιστο μήκος 60 λεπτών κατά κύριο λόγο για προβολή σε κινηματογράφους.
-Εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής διανομής με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία των χρηματοδοτούμενων έργων.
Η ταινία θα πρέπει να διανέμεται σε τουλάχιστον 3 χώρες από τις οποίες μία τουλάχιστον να συμμετέχει στο υποπρόγραμμα MEDIA και σε μία τουλάχιστον τρίτη χώρα.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή