Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for Access to Markets 2019
Προθεσμία Υποβολής: 07/02/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6.800.000
Αριθμός: EACEA 31/2018
Περιγραφή: Στον τομέα της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, ορισμένες από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:

• η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς φορείς
• η ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα σε αγορές και καινοτόμα επιχειρηματικά εργαλεία, ώστε να αυξήσουν την προβολή των έργων τους στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:

• τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μικρού μήκους, βιντεοπαιχνιδιών, τηλεοπτικών σειρών και πολυμεσικών έργων
• τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελματικές εμπορικές εκθέσεις και αγορές του οπτικοακουστικού τομέα και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών επιχειρηματικών εργαλείων εντός και εκτός της Ευρώπης
• τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μικρού μήκους, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, σε κάθε πλατφόρμα και κάθε μορφότυπο.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη δράσεων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Επιλέξιμες θα θεωρηθούν μόνο οι αιτήσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον μία από τις 2 δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:

• Δράση 1 – Διεπιχειρησιακές (φυσικές) αγορές για ευρωπαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα
• Δράση 2 – Διεπιχειρησιακές δραστηριότητες προώθησης ευρωπαϊκών έργων Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινούν μεταξύ 01/07/2019 και 30/06/2020.

Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 12 μήνες.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή