Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Distribution Automatic Support 2019
Προθεσμία Υποβολής: 05/09/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €24.350.000
Αριθμός: EACEA 27/2018
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η εξής:

• υποστήριξη της διανομής ταινιών σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της διακρατικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και έκθεσης οπτικοακουστικών έργων.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:

• τη δημιουργία συστημάτων στήριξης όσον αφορά τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών μέσω της κινηματογραφικής διανομής και με άλλες πλατφόρμες καθώς και για δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων, και συγκεκριμένα τον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και την ακουστική περιγραφή οπτικοακουστικών έργων.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Άλλοι Δικαιούχοι
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή