Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support to Television Programming 2019
Προθεσμία Υποβολής: 28/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €13.500.000
Αριθμός: EACEA/25/2018
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της ενίσχυσης της ικανότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα να λειτουργεί διακρατικά και διεθνώς, μία από τις προτεραιότητες του Υπο-προγράμματος MEDIA είναι:

• η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων με δυνατότητα να κυκλοφορούν στην ΕΕ και πέρα, και η διευκόλυνση της ευρωπαϊκής και διεθνούς συμπαραγωγής, μεταξύ άλλων και με τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει υποστήριξη για τα ακόλουθα μέτρα:
• δραστηριότητες που στοχεύουν στη στήριξη ευρωπαϊκών εταιρειών οπτικοακουστικής παραγωγής, με έμφαση στις ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, με σκοπό τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής και διεθνούς συμπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών έργων.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Για έργα θεάτρου και κινούμενων σχεδίων, η χρηματοδοτική συνεισφορά που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ή το 12,50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Για δημιουργικό ντοκιμαντέρ, η χρηματοδοτική συνεισφορά που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ ή το 20% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο.
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί φορείς
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή