Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support to Festivals 2019
Προθεσμία Υποβολής: 07/05/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €3.200.000
Αριθμός: EACEA/32/2018
Περιγραφή: Μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται από επιλέξιμες οντότητες που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA θα γίνονται δεκτές.

Ως οπτικουακουστικό φεστιβάλ νοείται μια εκδήλωση που:

• προγραμματίζει επιλέξιμες ταινίες (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ ή κινούμενα σχέδια) οι οποίες προβάλλονται σε ευρεία ακροατήρια, μεταξύ άλλων στο ευρύτερο κοινό, καθώς και στους διαπιστευμένους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και στους εκπροσώπους του Τύπου,
• πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε προκαθορισμένη πόλη,
• διαθέτει σαφές κανονιστικό πλαίσιο/διαδικασία επιλογής.

Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος «από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA»:

• τουλάχιστον Το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες.
• Πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 τέτοιες χώρες.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ θα λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπαϊκών ταινιών στο πρόγραμμα, και θα κυμαίνεται από 19 000 έως 75 000 ευρώ.
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Σύνδεσμοι/Σωματεία, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή