Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites
Προθεσμία Υποβολής: 03/01/2019
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €500.000
Αριθμός: EAC/S39/2018
Περιγραφή: Η δράση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συμβάλλει στους γενικούς στόχους της δράσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Ένωση, ιδίως της νεολαίας, με βάση κοινές αξίες και στοιχεία ευρωπαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού, καθώς και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Σκοπός είναι να επιλεγεί ένας συντονιστής (μια ενιαία νομική οντότητα ή κοινοπραξία οργανώσεων) για την έναρξη δραστηριοτήτων δικτύωσης, δημιουργίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας έτσι:

-Στην προώθηση της δικτύωσης για τo European Heritage Label (EHL).
-Ενθάρρυνση των χώρων να αναπτύξουν κοινά έργα, όπως οι ανταλλαγές νέων και ο εθελοντισμός, η κινητικότητα του προσωπικού κλπ.
-Αύξηση της ικανότητας των χώρων να ενεργούν σε διεθνές επίπεδο.
-Υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κοινών προϊόντων μάρκετινγκ και τουρισμού.
-Βελτίωση της προβολής της δράσης της ΕΕ και των χώρων του EHL.

Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή