Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Support for European Cooperation Projects 2019
Προθεσμία Υποβολής: 11/12/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €44.000.000
Αριθμός: EACEA/34/2018
Περιγραφή: Κύριοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι η στήριξη σχεδίων ευρωπαϊκής συνεργασίας. Συγκεκριμένα:
– Ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών τομέων να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο.
– Προώθηση πολιτιστικών και δημιουργικών έργων.
– Κινητικότητα πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως καλλιτεχνών.
– Επιμόρφωση του κοινού και βελτίωση πρόσβασης σε πολιτιστικά και δημιουργικά έργα στην ΕΕ.
– Ενίσχυση καινοτομίας και δημιουργικότητας στον τομέα του πολιτισμού, π.χ. μέσω δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 25%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Επιμελητήρια, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή