Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: Organisation and implementation of the annual European Heritage Awards (2019-2021)
Προθεσμία Υποβολής: 17/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €1.200.000
Αριθμός: EAC/S48/2017
Περιγραφή: Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή ενός οργανισμού για τη διοργάνωση των βραβείων ευρωπαϊκής κληρονομιάς (European Heritage Awards) την περίοδο 2019-2021. Το έργο περιλαμβάνει την οργάνωση διαδικασιών για την επιλογή των βραβευθέντων, τη διοργάνωση της τελετής απονομής των βραβείων και την προώθηση των βραβείων και των νικητών τους.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Επιμελητήρια, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή