Δημιουργική Ευρώπη

Τίτλος: MEDIA / Distribution: Automatic Support 2017 (for Reinvestment)
Προθεσμία Υποβολής: 01/08/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €20,200,000
Αριθμός: EACEA/18/2016
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι η στήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της διακρατικής εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων.
Το υποπρόγραμμα «MEDIA» στηρίζει τη δημιουργία συστημάτων για τη στήριξη της διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών μέσω της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες και με όλες τις άλλες πλατφόρμες καθώς και για τη στήριξη δραστηριοτήτων διεθνών πωλήσεων, ιδίως όσον αφορά τον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και την ακουστική περιγραφή οπτικοακουστικών έργων.Το σχέδιο «αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης» αποτελείται από δύο στάδια:
1. Τη δημιουργία ενός δυνητικού κεφαλαίου, κατ’ αναλογία των εισιτηρίων που έχουν πωληθεί κατά την περίοδο αναφοράς (2016) για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA, εντός των ορίων ενός ανώτατου ποσού ανά ταινία, το οποίο θα είναι προσαρμόσιμο για κάθε χώρα.
2. Την επανεπένδυση: το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται με τον τρόπο αυτόν από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε 3 ενότητες:
• Ενότητα 1 – συμπαραγωγή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών
• Ενότητα 2 – αγορά δικαιωμάτων διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, π.χ. μέσω ελάχιστων εγγυήσεων, και/ή
• Ενότητα 3 – κινηματογραφική προβολή επιλέξιμών μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 60%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί ως επί το πλείστον από παραγωγό/παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι
στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από
τις χώρες αυτές.
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή