Υγεία για την ανάπτυξη

Τίτλος: Orphacodes Project
Προθεσμία Υποβολής: 26/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 750.000 ευρώ
Αριθμός: PJ-03-2018
Περιγραφή: Στόχος της δράσης αυτής είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες με την εφαρμογή των Orphacodes (ειδικό σύστημα κωδικοποίησης σπάνιων νόσων).
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 60% έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση,  Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή