Υγεία για την ανάπτυξη

Τίτλος: Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration
Προθεσμία Υποβολής: 26/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 300.000 ευρώ
Αριθμός: PJ-02-2018
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος της δράσης αυτής είναι να υποστηριχθεί η εθελοντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω της καθιέρωσης και διατήρησης ενός συνεργατικού εργαλείου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές πολιτικές στον τομέα της τιμολόγησης των φαρμάκων. Η επιχορήγηση θα συμβάλει στην περαιτέρω δημιουργία της βάσης δεδομένων Euripid ως αποτελεσματικής εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την αύξηση της ικανότητας στις αρχές τιμολόγησης και αποζημίωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας θα έχουν καλύτερες επιδόσεις στον τομέα των φαρμακευτικών δαπανών και των φαρμακευτικών πολιτικών γενικά.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 60% έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή