Υγεία για την ανάπτυξη

Τίτλος: Scaling up integrated care
Προθεσμία Υποβολής: 26/04/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 3.650.000 ευρώ
Αριθμός: PJ-01-2018
Περιγραφή: Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη των αρχών περίθαλψης με μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό των συστημάτων υγείας και περίθαλψης τους. Στόχος είναι να παρασχεθεί βοήθεια στις αρχές περίθαλψης να αναπτύξουν την απαραίτητη ικανότητα για την εφαρμογή ολοκληρωμένης περίθαλψης.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: από 60% έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Δεν αναφέρεται
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεντρική Κυβέρνηση, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή