Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Τίτλος: Call for proposals for projects on protection of public spaces and addressing CBRN-E (chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) threat
Προθεσμία Υποβολής: 01/02/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €18.500.000
Αριθμός: ISFP-2017-AG-PROTECT
Περιγραφή: Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα τουλάχιστον μιας από τις ακόλουθες προτεραιότητες:
1. Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων και άλλων στόχων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων.
2. Αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας των Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών υλικών και παραγόντων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενίσχυση της Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής ασφάλειας.
3. Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 98/2013.
4. Αναδυόμενες απειλές σε κρίσιμες υποδομές και δημόσιους χώρους.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 90%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Η κοινοπραξία πρέπει να είναι διεθνής και να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οντότητες οι οποίες βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη που συμμετέχουν στο ISF Police Instrument.
Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιμελητήρια Κεντρική Κυβέρνηση Κοινοβουλευτικά Σώματα Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή