Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: 2018 CEF Telecom call / eIdentification (eID) & eSignature
Προθεσμία Υποβολής: 15/05/2018
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: 8.000.000 ευρώ
Αριθμός: CEF-TC-2018-1
Περιγραφή: Το πρόγραμμα εργασίας CEF Telecom 2018 (WP2018) θα περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (DSI), WiFi4EU και την Τεχνική Υποστήριξη στην Ευρυζωνικότητα (συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή eIdentification (eID) & eSignature).
Χρηματοδότηση κάθε έργου: Δεν αναφέρεται
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: έως 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι: Κοινοπραξία από τουλάχιστον 3 οργανισμούς και από 3 ή περισσότερες συμμετέχουσες χώρες
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή