Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: 2017 CEF Telecom Calls / Europeana
Προθεσμία Υποβολής: 28/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €2,000,000
Αριθμός: CEF-TC-2017-3
Περιγραφή: Προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη σχεδίων με επίκεντρο τον χρήστη με ένα ή δύο από τους ακόλουθους στόχους:
1. να παρέχει εργαλεία στους τελικούς χρήστες για να προβάλλουν, να μοιράζονται ή να εμπλουτίζουν υλικό που θσ είναι προσβάσιμο μέσω του Europeana, όπως εργαλεία για την απαρίθμηση προσωπικών αγαπημένων, την ανάρτηση ανακαλύψεων στα κοινωνικά μέσα, την ανάρτηση προσωπικών αναμνηστικών ή τον εμπλουτισμό περιγραφών
2. να παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης του υλικού που είναι προσβάσιμο μέσω του Europeana σε άλλους τομείς, όπως την έρευνα, την εκπαίδευση, τις δημιουργικές βιομηχανίες ή τον τουρισμό.
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή