Συνδέοντας την Ευρώπη

Τίτλος: 2017 CEF Telecom Calls / Public Open Data
Προθεσμία Υποβολής: 28/11/2017
Χρηματοδότηση της Πρόσκλησης: €6,000,000
Αριθμός: CEF-TC-2017-3
Περιγραφή: Προτεραιότητα αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων και των υπερυπολογιστών ως ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) που υποστηρίζουν τις προτεραιότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τους υπερυπολογιστές.
Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιμακούμενης εκμετάλλευσης του τεράστιου όγκου των δημόσιων και ανοιχτών δεδομένων που είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων και (αλλά όχι αποκλειστικά) των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω της ευρωπαϊκής πύλης δεδομένων. Αυτό θα επιτευχθεί συνδέοντας σύνολα δεδομένων από π.χ. Δημόσιους οργανισμούς, τομείς και χώρες με την ικανότητα των υπερυπολογιστών (HPC – υπολογιστές υψηλής απόδοσης).
Χρηματοδότηση κάθε έργου:
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 75%
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Επιλέξιμοι φορείς: Ιδιωτικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Σύνδεσμοι/Σωματεία Διεθνείς Οργανισμοί Μεγάλες Επιχειρήσεις
Δείτε τη σελίδα της πρόσκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή